Простата бези

Медицинский портал Узбекистана MED. UZ/Урология

1. Коптокчалар фильтрациясини тушунтириб беринг. 2. Нефрон кайси булимида фильтрация процессии амалга ошади. 3. Найчалар реабсорбция процессини тушунтириб беринг. 4. Нефроннинг кайси кисмида мажбурий ребсорбция процессии амалга ошади. 5. Сийдикнинг найчалардан косачалардан жомчаларга, ундан кейин сийдик найига транспорт механизми тушунтириб беринг. 6. Умумий сийдик тахлили нимани беради, уни олишдан асосий максад. 7. Сийдик пуфаги анатомик жойлашувини айтиб беринг. 8. Сийдик ковугининг асосий физиологик функцияси нимадан иборат. Каковы основные физиологические функции мочевого пузыpя. 9. Льето учбурчаги нима ва унинг ахамияти. 10. Буйрак кон айланиш системаси. 11. Сийдик копи кон билан таминланиши 12. Жинсий олат анатомияси ва физиологияси. 13. Сийидикнинг сийдик найи буйлаб транспорт механизм замонавий тушунчасини. 14. Простата безининг анатомик жойлашуви. 15. Простата без ива жинсий олат физиологияси. 16. Простата бези абсцесси ривожланишига олиб келувчи факторлар. 17. Простата бези абсцессига хос белгилар. Диагностика ва даво усуллари. 18. Сийдик р Н ига аниклик беринг, унинг ахамияти ва коррекцияси. 19. Буйрак санчигида, кунгил айниш, кусиш ва метеоризм кандай вужудга келади. 20. Уткир пиелонефрит классификацияси. Диагностика, таккосий диагностика ва даволаш. 21. Сийдик йулларида кутарилиб борувчи инфекция таркалишида патогенетик факторлар кандай. 22. «Интраренал буйрак абсцесси» тушунчаси. 23. Юкори сийдик йуллари аномалияси (косача-жомча системаси, сийидик найи) . 24. Буйрак жарохати. Класификация. Диагностика. Даволаш ва асоратлар. 25. Буйрак жарохатига хос клиник белгилар 26. Буйрак жарохатида экскретор урография килинишидан асосий максад. 27. Сийдик копининг корин бушлигига ерилишида цистографияда хос белгилар. 28. Уретра ерилган жарохатларида, уретроцистография белгиларини айтиб утинг. 29. Ретроград уретеропиелография усулини бажариш учун курсатма ва карши курсатмалар. 30. Ретро-, антеград пиелоуретрография. Бажариш техникаси ва асоратлари. 31. Сийдик копи тошлари (симптоматология, кечиши, диф диагностика, диагностика методлари, даволаш, прогноз) . 32. Сийдик копи ва уретра функцияси. 33. Чегараланган ва кушма буйрак жарохатида рентген и УЗИ диагностика методларининг ахамияти. 34. Анамнез йигишда нимага эътибор бериш керак(буйрак санчиги, сийдик йуллари жарохати) . 35. Сийдик йуллари обструкциясинини аниклашда энг кулай усул. 36. Сийдик йулларида норма ва патологияда босим кандай. 37. Нефролитиаз класификацияси. Нефролитиаз турлари 38. Сийдик тош касаллиги, унинг асорталарини замонавий диагностика ва даволаш усуллари. 39. Буйрак тошлари кандай пайдо булади. 40. Буйрагида тоши бор хамма беморларга ЭУВЛ куллаш мумкинми? 41. Уткир суправезикал обструкцияда кулланилиши мумкин булган кам инвазив даволаш усуллари. 42. Уткир йирингли пиелонефрит асоратлари. Классификацияси. Диагностика ва даволаш. 43. Приапизм нима, диагностикаси ва даволаш. 44. Бирламчи ва иккиламчи сийдик ковуги тошлари. 45. Ковукнинг рентген-негатив тоши ташхисини кандай тасдиклаш мумкин. 46. Гематурия даражаси ва буйрак шикастланиши даражаси орасида богликлик борми 47. Сийдик экстравазацияси оператив давога курсатма булла оладими. 48. Сийдик ковуги шикастланишининг турлари. 49. Кориннинг тумток шикастланишида сийдик ковугининг коринпарда ичи шикастланиши механизми 50. Сийдик найининг юкори /3 тоши, уретерогидронефроз 2 даражаси яллигланиш белгилари билан даволаш тактикаси. 51. Простата бези гиперпплазиясида кайси даражасида уткир сийдик тутилиши кузатилиши мумкин. 53. Буйрак епик шикастланишида тезкор оператив давога курсатмалар. 54. Сийдик ковугида сийдик йуклиги кандай номланади. 55. Сийиш физиологияси. Дизурия турлари. Паллакиурия. Олигакиурия. Никтурия. Странгурия. 56. Апостематоз нефрит, буйрак карбункули (киесий ташхис, текшириш усуллари, давлаш, прогноз) . 57. Буйрак шикастланиши (классификация, симптоматологияси, киесий ташхис, даволаш) . 58. Сийдик найи шикастланиши. Клиникаси. Диагностикаси. Даволаш. 59. Сийдик ковуги шикастланиши (классификацияси, симптоматикаси, киесий ташхис, текшириш усуллари, давлаш) . 60. Ергок аъзоларининг травмаси. Диагностикаси. Даволаш. 61. Ергок шикастланишида нима скрототомияга курсатма булаолади. 62. Жинсий олатнинг шикастланиши тинчлик ва уруш даврида. Патогенези. Клиникаси. Диагностикаси. Даволаш. 63. Гематурия турларига тасниф беринг. киесий ташхис, текшириш усуллари, врач тактикаси. 64. Болаларда, хомиладорларда ва кекса ешдаги беморларда уткир пиелонефрит хусусиятлари. 65. ДГПЖ. Эндоскопик даволаш усуллари. Гипертермия. ТУР. 66. Конкремент хосил булишини кучайтирувчи омиллар. 67. Сийдик ковугидан тош чикиши симптомлари. 68. IPSS буйича симптомларни хисоблаш максади ва унинг ташхис ва даволаш тактикасидаги урни. 69. Сийишнинг бузилиши сабабларини диагностикаси ва киесий ташхиси 70. ИВО нинг диагностикаси ва киесий ташхиси. 71. ДГПЖ ва простата усамсининг киесий ташхиси. 72. Простата бези касалликларини объектив бахолаш. 73. Простата бези касалликларини характерини ва симптомларининг якколлигини субъектив бахолаш. 74. Нормада 1 минутда буйрак жом ива сийдик найини нг кискаришлар сони 75. Mc Neal буйича простата безининг зоналари. 76. Моякнинг геpминатив функциясининг мохияти. 77. Уткир эпидидимит тушунчасининг мохияти. 78. Уткир эпидидимитга олиб келувчи омиллар. 79. Соглом инсонда найча реабсорбциясининг ва тугунча фильтрациясининг нормаси. 80. Нормал 1 мл сийдикда кони шаклли эемантлари микдорини айтинг. 81. Сийдикни бактериологик текширувдан асосий максад. 82. Буйрак санчики асосий сабабини келтиринг. 83. Кандай купинча учрайдиган касалликларни бурйрак санчики билан таккослаш керак. 84. Колдик сийдикни аниклаш ва хажмини улчаш оптимал усулини келтринг. 85. Уткир сийдик тутилиши асосий сабабини келтиринг. 86. Макрогематурия вактида биринчи булган тадбирларни келтиринг. 87. Сурункали сийдик тутилишида энг куп учрайдиган асоратларни санаб утинг. 88. Суткасида келадиган сийдик микдорининг канчаси олигоурияни аниклайди . 89. Терминал гематурияда кон келишининг асосий сабаби. 90. Сийдик келиши бузилишининг асосий симптомларини келтиринг. 91. Сийдик тахлилида сифат узгаришларини келтиринг. 92. Сийдик йули инфкцияси зафонавий классификациясини келтиринг . 93. Сийдик йули инфкциясида бирламчи сабабни тушунтириб беринг 94. Сийдик йули инфкцияси келиб чикиши энг куп учрайдиган сабаби 95. Уткир пиелонефритнинг лабаротор ташхизлаш усуллари. 96. Сийдик тош касаллигининг асосий келиб чикиш сабаларини тушунтиринг. 97. Сийдик тош касаллиги генезида тубулопатиянинг кандай роли бор 98. Сийдик тош касаллигида тош хосил булишнинг (тугма, ортирилган) анатомик факторларини тушунтиринг. 99. Сийдик тош касаллигида гематуриянинг механизми 100. Таркиби буйича кандай тошлар рентгеннегатив хисобланади. 101. Нега урат тошлар рентгеннегатив деб хисобланади. 102. Сийдик тош касаллигида оптимал диагностик усули кайси. 103. Сийдик тош касаллиги патогенезида энг мухим текширув усулларини келтиринг. 104. Сийдик тош касаллигида энг куп ишлатиладиган литолитик хусусиятига эга дори воситаларини биласиз. 105. Сийдик тош касаллигида сийдик найи ва буйрак тошлари асосий асоратларини келтириб утинг. 106. Сидик копини катетеризацияси 48 соатдан юкори булса, ундай холатларда каси дренажлаш йули оптимал хисобланади. 107. Сидик копи дренажланган беморларда инфекция таркалиш асосий йулларини санаб утинг. 108. Цистостома алмаштириш учун курсатма. 109. Сийдик копини катетеризация килишдан максад. 110. Сийдик копининг диагностик максадида катетеризация мохияти. 111. Сийдик копи катетеризациясида энг куп учрайдиган асоратлар. 112. Сийдик копида колдик сийдик колиши намадан далолат беради. 113. Инструмент размери (катетер) Шаpьеp шкаласи нимани англатади. 114. Простата бези гиперплазияси келиб чикишнинг патогенези наимага асосланган. 115. Простата бези гиперплазияси туфайли келиб чикувчи асоратларни санаб утинг. 116. Простата бези гиперплазияси оптимал скрининг усулини тушунтиринг. 117. Кандай симптомлар "обструктив" га хос 118. Кандай симптомлар "ирритатив" га хос 119. Тунги диурезнинг кундузги диурезга нисбатан ошиб кетиши сабабларини тушунтиринг (ДГПга боглик булмаган) 120. Урофлоуметрияда кайси курсаткич обструкция борлигини аниклайди. 121. Простата бези гиперплазиясида цистоскопия утказишга асосий курсатмаларни санаб утинг 122. Простата бези гиперплазиясида патогенетик медикаментоз даволаш усулини тушунтириб беринг. 79. Уткир эпидидимитни кайси симптомлар тасдиклайди. 80. Уткир эпидидимитни ергок усмасидан киесий ташхислашда кайси текшириш усули энг информатив хисобланади. 81. Буйрак кортикомедулляр абсцессининг сабабларини курсатинг. 82. Буйрак интраренал абсцессига олиб келувчи омилларни курсатинг. 83. Интраренал абсцессда сийдик тахлилидаги узгаришлар?. 84. Буйрак интраренал абсцессини ташхисида кайси текшириш усули энг информатив хисобланади. 85. Нима максадда буйрак интраренал абсцесси беморларига УЗИ текширучви буюрилади 86. Буйрак интраренал абсцессининг рентген белгиларини?. 87. Буйрак интраренал абсцессининг клиник симптомлари? 88. Буйрак "паранефрал абсцесси" тушунчасини мохияти? 89. Классификация буйича паранефрит турлари?. 90. Уткир паранефрит симптомлари?. 91. Уткир паранефритга хос сийдик тахлилидаги узгаришлар?. 92. Паранефрал абсцессда текшиш усуллари? 93. Паранефрал абсцессда рентгенологик текшириш усуллари?. 94. Экскретор урограммада паранефрал абсцессга хос рентгенологик узгаришлар?. 95. Паранефрал абсцесснинг КТ даги хос узгаришлари?. 96. Паранефрал абсцесс даволаш? 97. Аелларда юкорига кутарилувчи инфекциянинг асосий патогенетик омиллари? 98. Диагностик текширувларда кулланиладиган ультратовушнинг асосий хусусиятлари? 99. Буйрак УЗИ текширувида кайси тур тошлар аникланади? 100. Кайси бурак кисталини УЗИ ердамида пункция килиш мумкин? 101. Буйракни УЗИ ердамида пункция килиш учун керакли шарт шароитлар? 102. УЗИ ердамида амалга ошириладиган кам инвазив усуллар? 103. Урологик беморларни кайси турдаги рентгенологик текширувдан бошлаш керак 104. Урологияда рентгенологик текширувларда кайси контраст препаратлари кулланилади? 105. Экскpетоp уpогpафияга курсатма ва карши курсатмалар? 106. Кайси холатларда инфузионная урография буюрилади? 107. Йод контpаст воситаларини нейтралловчи дори воситаларини? 108. Экскpетоp уpогpафияда рентген расмларга олишнинг оптимал вактлари. 109. Цистография курсатмалари? 110. Юкори сийдик йулларида тулиш нуксонларининг асосий омиллари 111. Ретpогpад уpетеpопиелогpафия курсатмалари. 113. Сийдик зичлиги нимага боглик 114. Кайси омиллар хисобига купчилик холларда сийдик РН (7, 0 дан) кутарилиши кузатилади . 115. Кайси текшириш буйракларнинг умумий функциясини бахолайди 116. Кайси текшириш буйракларнинг алохида функциясини бахолайди 38 ёшли беморда тана хароратининг юкори кутарилиши, титрок, бел сохасида симилловчи огрик. Объектив текширувда бел сохаси асимметрияси аникланади. Тана холати мажбурий, бемор унг тарафи билан ётади, унг оёги корнинга йигиштирилган. Бел сохасига туртки симптоми +.

  • Тахминий ташхис. Умумий кон тахлилида нима кутиш мумкин. Умумий сийдик тахлилида нима кутиш мумкин. Урограммада нимани кутиш мумкин. Даволаш тактикси?

Бемор 70 ёшда, простата бези гиперплазияси фонида уткир сийдик тутилиш юзага келди. Поликлиникага мурожаат килганда ковукни метал катетер билан катетеризация килишга харакат килинди, аммо катетер ковукка утмади ва уретрорагия пайдо булди. Сийишга хохиш янада кучайди.

  • Даволаш тадбирда кандай хатолик йул куйилди? Кандай асорат юзага келган? Бундай холатда нима килиш керак? Кандай даво муолажаси шарт?

28 ёшли эркак бемор поликлиникага чап бел сохасида хуружсимон огрикка, огриклар чап ёнбош сохасига иррадиациясига шикоят килиб келди, шу билан бирга кунгил айниш, кусиш, корин дам булиши кузатилади. Физикал текширувда: бемор нотинч, чап буйрак сохада огрикли, «туртки симптоми» чап томонлама мусбат. ОАМ - эритроцитурия. УЗС - уретерогидронефроз чапда.

  • Клиник ташхизни аникланг. Кандай биринчи ёрдам курсатиш керак?

Бемор урологик клиникага тотал гематурия билан мурожаат килиб келди: курув вактида сийдик кон аралаш.

  • Беморни тула анамнез йигиш нимадан ахборот беради ? Умумий сийдик тахлилида кандай узгаришлар булади. Умумий кон тахлилида кандай узгаришлар булади. УЗИ да кандай узгаришлар кутиш мумкин.

68 ешдаги бемор сийишнинг кийинлашуви ва сийдик окимининг сусайишига шикоят килиб келди. Ректал текширувда аникланади

  • Простат безининг размерлари. Простата булаклари орасидаги тарновининг силликланиши. Простата консистенциясининг узгариши.

Себептери

Простата безинин аденомасы башкача айтканда к?б?нч? 55—75 жаштар чамасындагы улгайган эркектер ооруйт. Простата безинин аденомасына ички жыныс органдарынын ишинин бузулушу, жыныс безинин ар т?рд?? оору менен сезгениши, ошондой эле аз кыймылдоо т?ртк? болушу м?мк?н.

Простата безинин аденомасыда бездин салмагы, к?л?м? чо?оюп, заара каналын кысат. Анын ?т?ш? ?ч стадияга б?л?н?т.

Биринчи стадиясы

Биринчи стадиясында оорулуу адам тез-тез (6 — 7 жолу) заара ушаткысы келип, т?нк?с?н 2—3 жолу заара кылат. Табарсык, чаткаяк тушунда ы?гайсыз нерсе сезилип, кээде заара менен кан аралашкан уруктук чыгышы ыктымал.

Оорулуунун жалпы абалы к?п ?зг?рб?йт, ошондуктан к?пч?л?г? врачка кайрылбайт. Аденоманы андан ары ?ст?рб?? ?ч?н алгачкы белгилер пайда болору менен врачка кайрылып, анын сунуштарын аткаруу зарыл. Суукка урунуудан сактанып, ичеги-карындын иштешине к?з салуу, эрте? менен гимнастика жасап, ж?? к?п басуу (1—1, 5 саат) , диетаны сактоо керек, калемпир, горчица, консерва, ышталган эт, балык, алкоголь пайдаланууга болбойт.

Экинчи стадиясы

Экинчи стадиясында т?нк?с?н 3—5 жолу кыйналып (ыйынып) заара ушатат, бара-бара к?нд?з? да заара ушатуусу начарлап, айрым учурда заарасын кармай албай да калат. Заара толук чыкпай табарсыкка чогулат. Заарада микробдор к?б?й? баштаганда табарсык сезгенип, ачышат.

Канал ичкерип заара чачырап чыгат. Жогорку белгилер аденоманын ?с?ш?н? жараша болот. Узак убакытка созулган ичтин катышы, сыз жерге отуруу, дененин ?ш?п калышы, айрыкча буттун ?ш?ш?, ичкилик, ?т? туздуу ?тк?р тамак ич?? ооруну к?ч?т?т, кээде шейшеп бекип, туттугууга алып келет.

?ч?нч? стадиясы

Простата безинин аденомасынын ?ч?нч? стадиясында табарсыкта 1, 5—2 лге чейин заара чогулгандыктан ал чоюлуп, эти качып, к?ч? кетет. Канча ыйынса да заара чыкпай, тамчылап калат.

Сезгенген табарсыктагы ири?д?? сийдик жогору карай б?йр?кк? тарап, б?йр?к сезгенип, иши начарлайт. Б?йр?к ишинин начарлашы ичеги-карын, боор ишин бузуп, оорулуу арыктап, ич ?т?п, кусуп, денени сары темгил басып, тил кургап, суусап оор абалга туш келтирет.

Дарылоо

Простата безинин аденомасын дарылоодо анын стадиясы эске алынат. Ар т?рд?? дарыларды колдонуу (антибиотик, гормон) к?н?мд?к кабылдоолордон гана сактай алат. Негизинен хирургиялык операция жолу менен дарылайт.

Операция 2 этап менен жасалат. Алгач табарсыкка заара чыгаруучу т?т?к коюлуп, арадан 2 — 3 ай ?т?п, жалпы ал-абалы о?олгон со?, экинчи этабында аденома алынат. Коюлган т?т?к менен заара жыйнагычты таза жууп, заара жытын кетир?? ?ч?н заара жыйнагычка марганцовканын 0, 1%т?? эритмесин куюп коёт.

Колдонулган адабият

Кыргыз Совет Энциклопедиясынын Башкы редакциясы. «Ден - соолук» Медициналык энциклопедия. - Ф.:1991, ISBN 5-89750-008-8

Anjir - erkaklar salomatligi manbai

21. 09. 2014

Dilmurod IRGASHEV, tibbiyot doktori, urolog, andrologErkaklar sog‘liqlariga jiddiy e’tibor berishlarida ularga turmush o‘rtoqlari ham ko‘maklashishlari kerak. Quyida erkaklar salomatligi uchun juda foydali hisoblangan, xalqimiz orasida keng tarqalgan va tibbiyotda o‘z isbotini topgan usullardan foydalanishni maslahat beraman.     Prostata bezi uchun eng muhim element bu — rux.

Ushbu elementni topish uchun qimmat dorilar yoki taomlarga biologik qo‘shimchalar sotib olish shart emas. Xalqimizning sevimli mevasi — anjir rux moddasiga juda ham boy. Anjir hattoki quritilgan holida ham ushbu moddani o‘zida saqlab qoladi.

Shuning uchun erkaklar bu mevani qishin-yozin iste’mol qilishlari lozim.    Erkaklar salomatligini mustahkamlashda oshqovoqning danagi ham juda foydali hisoblanadi. Uni quritilgan holda eyish maqsadga muvofiqdir.Aziz ayollarga iltimosim — sevimli turmush o‘rtog‘ingiz sog‘lom bo‘lishini xohlasangiz, pishiqchilik paytida ovqatdan so‘ng anjirni yuvib, dasturxonga qo‘ying.

Qishda iste’mol qilish uchun ham anjirni quritib qo‘yishga odatlaning. Bundan tashqari, qovoqli taom tayyorlagan kuningiz urug‘ini alohida likobchaga solib, turmush o‘rtog‘ingizning oldiga qo‘ying. Ana shunda turmush o‘rtog‘ingizdagi bo‘lajak kasalliklarning oldini olgan bo‘lasiz!

    Erkaklarning jismoniy harakatlarni kam bajarishlari, bir joyda o‘tirib ishlashi ham ularda prostata bezi hosil bo‘lishiga sabab bo‘ladi. Bunday kasb egalariga ish paytida ozgina tanaffus qilib, xonada bir oz yurishlari yoki qisqa-qisqa, engil mashqlar bajarishlarini maslahat beraman.

O‘tirib yoki yotgan holda oyoqlarni tepaga ko‘tarib, chap oyoqni o‘ng elkaga, o‘ng oyoqni chap elkaga qo‘yib yoki faqat yotgan holda «velosiped» boshqargandek mashq bajarish, orqa tomonga qarab suzish juda foydali.    Prostata bezi harorat almashinuviga nisbatan sezuvchan bo‘lib, bu kasallik sovuqni yoqtirmaydi. Shuning uchun erkaklarimizga sovuq havodan saqlanish lozimligini eslatib o‘tmoqchiman.

Qish kunlarida yig‘inlarda, kafeda, ko‘chada yoki mashinada sovuq o‘rindiqlarga o‘tirishga to‘g‘ri keladi. Shu bois, erkaklarimizga o‘zlari bilan kichkina gilamcha yoki yostiqcha (mashinaga tashlab qo‘ysangiz, asqotadi) olib yurishlarini maslahat beraman. Buning sira uyatli joyi yo‘q!PROSTATA BEZINING VAZIFALARIProstata bezi ikkita asosiy vazifani bajaradi.

Birinchidan, bu bez erektsiya (jinsiy olatning ko‘tarilishi) yuzaga kelishida muhim ahamiyatga ega. Bez ishlab chiqargan gormonlar qonga quyulib, u kun davomida insonda seksual bioritm (jinsiy maylga bog‘liq bo‘lgan ruhiy holat) ni faollashtiradi va jinsiy maylning yaxshilanishi (libido) ga yordam beradi.

Inson miyasiga keladigan har qanday jinsiy mayl uyg‘onish paytida prostata bezi oddiy holatdagiga nisbatan juda ko‘p miqdorda gormon ishlab chiqaradi, natijada shu zahotiyoq erkak maniysida o‘zgarish yuz beradi. Ikkinchidan, prostata bezi farzand ko‘rish, ya’ni erkak spermatozoidi (urug‘ hujayrasi) ayol tuxumdonini urug‘lantirishda asosiy vazifani bajaradi.

Urug‘ hujayralari tashqariga chiqib ketishidan avval peshob chiqarish yo‘li (uretra) ga kelib tushadi va bu erda prostata bezi ishlab chiqargan suyuqlikka to‘yinadi. Yaxshi to‘yingan urug‘ hujayralarigina ayol tuxumdonini urug‘lantirishi mumkin.PROSTATIT QANDAY PAYDO BO‘LADI?Prostatit kasalligi bezga:    siydik yo‘li;    to‘g‘ri ichak;    qon tomirlari va kichik tosning limfa tomirlari orqali infektsiya tushish tufayli  paydo bo‘ladi.

Bezning «omadsiz» joyda joylashganligi tufayli unga har xil infektsiyalarning tushishi tabiiy holdir. Bu kasallikni keltirib chiqaruvchi emas, balki rivojlanishiga yordam beruvchi omil hisoblanadi. Statistik ma’lumotlarga ko‘ra, 90 foiz prostata bezi kasalliklari siydik va ayollarning jinsiy organlari (urogenital) infektsiyalaridan kelib chiqadi. Sog‘lom bo‘lishni istovchi har bir erkak begona ayollar bilan pala-partish jinsiy aloqada bo‘lmasligi kerak.

Bundan tashqari, ovqatlanish, uxlash, hattoki jinsiy aloqa ham me’yorida bo‘lishi lozim.

Рекомендуем почитать